Докладът на Европейската комисия за относно конкуренцията на пазарите на труда от 2 май 2024 г. хвърля светлина върху правилата за уговаряне на забрана на привличането на служители

Докладът на Европейската комисия за относно конкуренцията на пазарите на труда от 2 май 2024 г. хвърля светлина върху правилата за уговаряне на забрана на привличането на служители

Споразуменията за ограничаване на привличането на служители (т.нар. споразумения за ненаемане) могат да ограничат конкуренцията между работодателите, да намалят производителността на труда и заплатите, да ограничат развитието или навлизането на конкуренти, да възпрепятстват иновациите и дори да повишат крайните цени за потребителите. Тези аспекти на споразуменията за непривличане на клиенти сме очертали в предишната ни статия на по темата: България: Клаузи за непривличане на клиенти в търговските договори.

Споразуменията за непривличане на служители намират широко приложение в България в отрасли, в които разходите за набиране на персонал са високи и/или се изисква сериозна инвестиция в обучение на нови служители. Българската Комисия за защита на конкуренцията, за разлика от други органи за защита на конкуренцията в ЕС, все още не се е произнасяла относно въздействието на уговорките за непривличане на служители върху пазара на труда, въпреки че този въпрос беше включен в приоритетите й за 2023 г. Досега уговорките за непривличане на служители са анализирани от българската Комисия за защита на конкуренцията по-скоро в контекста на съпътстващи ограничения при сделки по сливания и придобивания.

Новият Доклад на Европейската комисия за относно конкуренцията на пазарите на труда от 2 май 2024 г. („Докладът„) предоставя рамка за оценка на уговорките за непривличане на служители, която ще бъде следвана и от българската Комисия за защита на конкуренцията, затова предприятията трябва да бъдат подготвени да структурират отношенията си с доставчици, клиенти и партньори, така че да не създават риск от сериозни имуществени санкции (до 10% от годишния оборот за предходната финансова година) и нищожност на уговорките за непривличане на служители. За тази цел предоставяме кратко обобщение на основните правила, които ще се вземат предвид съгласно Доклада при преценката за законосъобразност на уговорките за непривличане на служители.

Преди да бъде сключено споразумение за непривличане на служители, трябва да се вземе предвид:

1. Дали естеството на отношения с контрагента и характеристиките на пазара предполагат риск, който трябва да бъде управляван чрез споразумението за непривличане, например риск от:

  • загуба на направената инвестиция в обучението на съответните служители;
  • загуба на права върху интелектуална собственост, като например търговски тайни, разработени или узнати от съответните служители;
  • невъзможност за изпълнение на задълженията по съответния търговски договор поради липса на персонал;

2. Дали съществуват алтернативни средства за управление на идентифицираните рискове, например споразумения за неразкриване на информация или други договорености за поверителност, уговаряне на задължения за служителите да възстановяват пропорционално разходите за обучение, законови средства за защита на правата на интелектуална собственост и др.

В случай че е необходимо уговаряне на задължение за непривличане на служители, то обхватът на такава уговорка трябва да бъде:

  • строго ограничена до служителите, пряко участващи в изпълнението на договора. Уговорката не следва да обхваща всички служители на страните по договора или на страната, налагаща ограничението за наемане на служители;
  • направена само за разумно необходимия срок (в това отношение не са предоставени конкретни насоки в Доклада, но може да се очаква оценката да зависи от характеристиките на пазара и инвестициите, необходими за компенсиране на загубата на съответния служител); и
  • ограничена до необходимия териториален обхват.

Освен специфичните критерии за оценка, указани в Доклада, начинът, по който се гарантира спазването на уговорката за непривличане на служители и дали задължението е взаимно или едностранно, също може да повлияе на преценката за законосъобразност на органа за защита на конкуренцията.

Уговорките за непривличане на служители могат да бъдат преразгледани от органа за защита на конкуренцията не само в насочено към тях разследване, но и като част от разследване на други нарушения. С оглед сериозните санкции за нарушения на правилата за защита на конкуренцията, е препоръчително предприятията да преразгледат своите съществуващи търговски договори, общи условия и стандартни споразумения с доставчици, клиенти и партньори, за да се премахнат ненужните уговорките за непривличане на служители и да ограничат техния обхват до обоснования съобразно обстоятелствата.

За повече информация можете да се обърнете към:
Ива Георгиева, Управляващ адвокат
iva.georgieva@kdp-law.com