Екип

Ilya Komarevski

Иля Комаревски

Управляващ съдружник

Иля е съосновател на кантората, адвокат с повече от 17 години опит.

Той е магистър по право от Софийския университет, член е на Софийската адвокатска колегия и Международната адвокатска колегия. Той представлява клиенти пред всички съдилища в България, Европейския съд в Люксембург и различни арбитражи.

Опитът на Иля включва правно обслужване на световни фармацевтични компании, банки, технологични компании, транспорт и компании, произвеждащи и търгуващи с потребителски стоки, храни и хранителни добавки. Основните области на компетентност на Иля включват: корпоративно право, фармацевтични регулации, потребителско право, договорно право, трудово право, защита на личните данни, процесуално представителство пред съд и арбитраж.

Дейността на Иля е призната от световни рейтингови издания за адвокатски кантори, в т.ч. Chambers&Partners, Legal500, BestLawyers.

Иля е запален по ветроходство, пътешествия и вино.

Venelin Dimitrov

Венелин Димитров

Управляващ съдружник

Венелин е съосновател на кантората, с повече от 17 години опит в областите сливания и придобивания, конкурентно и търговско право.

Той е магистър по право от Софийския университет и е член на Софийската адвокатска колегия.

Опитът на Венелин в сферата на сливанията и придобиванията обхваща правен анализ, структуриране на сделки с акции или дялове, с търговски предприятия или с активи; съвети и съдействие по структуриране, преструктуриране и разпореждане с инвестиционни проекти и съществуващи съвместни предприятия; изготвяне, преговори и преглед на транзакционни документи. В областта на конкурентното право Венелин консултира клиенти по въпроси, свързани с концентрации и спазване на правилата на забранените споразумения. В търговското право, Венелин регулярно съдейства при структуриране на сложни търговски сделки; изготвяне или преглеждане на общи условия на клиенти от различни индустрии; съставяне на многостранни или специфични договори.

Венелин комбинира юридическо образование и опит в областта на M&A и конкурентното право със знания от магистърското си образование по Корпоративни финанси, за да предложи по-широка перспектива и практични правни съвети.

Наскоро Венелин беше избран от Legal500 2021 за „Leading Individual“ в категорията „Corporate, Commercial and M&A“ и беше посочен като „Високо уважаван“ в областта на M&A от IFLR1000 2021.

Венелин е запален по бойните изкуства, има черен колан по Карате-до, стил Шотокан.

Iva Georgieva

Ива Георгиева

Управляващ адвокат

Ива е ключов член в екипите на кантората по Преобразувания и придобивания и Право на ЕС.

Тя е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и член на Софийската адвокатска колегия.

В последните 10 години Ива специализира като адвокат в сферата на корпоративното, търговското и конкурентното право. В този период Ива съветва водещи технологични компании по широк кръг от въпроси, включително стартиране и структуриране на бизнеса, разработване на иновативни продукти и услуги в съответствие с правото на ЕС и местните регулации, структуриране на правната рамка за отношения с клиенти и партньори, набиране на средства чрез дялови инвестиции и (конвертируеми) заеми, прилагане на схеми за дялово участие на служителите, изход от инвестиции чрез сливания и придобивания, разделяне на съвместни предприятия или чрез закриване на бизнеса.

Като адвокат с корпративен фокус, Ива е съветвала фондове за дялово участие, международни инвеститори и учредители на дружества по структурирането и приключването на инвестиции, придобивания, съвместни предприятия (джойнт венчър) и прекратяване на участието в дружества.

Ива има богат опит в различни конкурентноправни и регулаторни въпроси, включително структуриране на отношенията с дистрибутори и въвеждане на схеми за отстъпки, преход към нови канали за дистрибуция, съответствие на маркетинговите и промоционалните кампании със защитата на потребителите и правилата за нелоялна конкуренция, както и цялостен преглед за законосъобразност на дейността и отношенията с клиенти и доставчици.

Legal500 определи Ива за „Изгряваща звезда“ за 2020г. в областта на търговското, корпоративното право и сливанията и придобиванията.

Mileslava Bogdanova

Милеслава Богданова

Управляващ адвокат

Милеслава е адвокат, част от трудовоправната практика на кантората и специалист по защита на личните данни.

Тя е магистър по право, възпитаник на Юридически факултет на Софийски университет и е член на Софийска адвокатска колегия. Понастоящем е докторант в направление „Трудово и осигурително право“ в Софийски университет, като работи върху дисертация на тема трудова мобилност.

Милеслава е сертифициран специалист по защита на личните данни (CIPP/E).

Нейният опит в сферата на трудовото право включва правно съдействие в широк спектър въпроси, като: трудова мобилност в България, в рамките на Европейския съюз и в трети държави, автоматичен трансфер на служители, организация на работното време, прилагане на схеми за стимулиране на служители, защита срещу дискриминация и трудови дела.

Тя подпомага български и международни дружества в прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, като предоставя съвети по въпроси като трансфери на лични данни извън Европейския съюз, вътрешногрупови трансфери, вътрешни одити относно спазването на законовите изисквания и др.

Милеслава използва свободно английски език и има основно ниво по испански език.

Тя е посочена като „Associate to watch” в областта на трудовото право от международната правна класация на Chambers and Partners.

Aleksandar Aleksandrov

Александър Александров

Управляващ адвокат

Александър има повече от 12 години опит в енергийния сектор.

Той е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и член на Врачанската адвокатска колегия.

Александър работи повече от 6 години като старши юрисконсулт в Овергаз. Опитът на Александър е фокусиран върху всички регулаторни режими, свързани с енергийния сектор, както и обществените поръчки, териториалното устройство и строителството, природните ресурси, околната среда, енергийната ефективност и акцизите на горивата.

Опитът на Александър обхваща широк спектър от правни услуги по отношение на изграждането на енергийни обекти, както и всички регулаторни аспекти на тяхната експлоатация.

IFLR1000 определи Александър като „Изгряваща звезда“ в област „Развитие на проекти“ за 2020 г. 

Irina Stanimirova

Ирина Станимирова

Управляващ адвокат

Ирина Станимирова е Управляващ адвокат в KDP с повече от 20 години опит.

Тя е магистър по право от Софийския университет "Свети Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия. Ирина е и съосновател на Българското общество по строително право.

Практиката на Ирина е фокусирана в областта на недвижимите имоти, устройството на територията и строителството. През последните 20 години Ирина е консултирала клиенти по повод широк спектър от правни сделки и инвестиции, свързани с недвижими имоти, в това число в контекста на комплексни трансгранични сливания и придобивания, обезпечено кредитиране, проектно финансиране, концесии, процедури за обществени поръчки, изграждане на нефтена и газова инфраструктура и развитие на проекти в областта на възобновяемата енергия.

Ирина също така представлява клиенти пред всички съдилища в България в граждански и административни съдебни производства, свързани с недвижими имоти.

Boryana Dzhupanova

Боряна Джупанова

Адвокат

Боряна е адвокат в адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“

Тя е магистър по право от Софийския университет и член на Софийската адвокатска колегия.

Боряна специализира във вещното, търговското, трудовото право и процесуалното представителство.

Преди да се присъедини към екипа на кантората, Боряна е придобила богат опит в друга българска кантора, както и в международна консултантска компания.

В своята практика като адвокат Боряна е съветвала както местни, така и международни клиенти по различни правни въпроси, включително търговски, трудови и сделки с недвижими имоти. Участвала е при изготвянето на доклади от правен анализ (legal due diligence) в контекста на предстоящи сделки, както и е осъществявала процесуално представителство по граждански и търговски дела.

Боряна владее английски и гръцки език.

Тя има опит като съдебен адвокат, но е преминала и курс по обучение, свързан с въпросите на арбитража, в Българската търговско-промишлена палата.

Станислава Ирикова

Станислава Ирикова

Правен консултант

Станислава е правен консултант в кантората.

Тя е бакалавър по международни отношения от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Нов български университет.

Станислава се фокусира в областта на корпоративното и трудовото право, както и в областта на сливанията и придобиванията. Тя има предишен опит в прилагането на правилата за борба с изпирането на пари.

Тя подпомага както местни, така и международни клиенти по отношение на общи корпоративни въпроси, включително установяване на техния бизнес в България, тяхното навлизане на пазара в България чрез M&A сделки, корпоративни промени, текущи дружествени въпроси и корпоративно управление. В областта на трудовото право Станислава съдейства по въпроси като съответствие на трудови договори с българското законодателство, организация на работното време, уволнения, вътрешни правила и процедури.

Станислава използва свободно английски и немски език.

Иван Драганов

Иван Драганов

Адвокатски сътрудник

Иван е адвокатски сътрудник в адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“.

Иван е студент по право в трети курс в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където следва магистратура по право. Интересува се от гражданско и търговско право, както и от алтернативни методи за разрешаване на спорове. Участвал е в две от най-престижните международни състезания по медиация: Международното състезание по търговска медиация на ICC в Париж и Международното състезание по медиация на CDRC във Виена. Завършил е и курс по умения за бизнес комуникация към СЖББ (Съюз на жените в бизнеса в Бълария). Той владее свободно английски език и има основни познания по френски и немски език.

Simona Mokreva

Мариана Величкова

Външен консултант

Мариана е адвокат с повече от 15 години опит в сферата на недвижимите имоти и строителството.

Тя е магистър по право, възпитаник на Юридически факултет на Софийски университет и е член на Софийска адвокатска колегия. Мариана е регистриран медиатор.

Нейният опит в сферата на недвижимите имоти и строителството включва правно съдействие и консултации на клиенти по широк кръг от въпроси, свързани с придобиване и разпореждане с недвижими имоти, правните аспекти при планиране и осъществяване на проекти, въпросите свързани с недвижимите имоти при корпоративните сделки, правен статут на имотите във връзка с тяхната собственост, регулация и предназначение, изготвяне и консултиране на договори за наем и договори за управление на имоти.

В своята практика Мариана е съветвала български и международни компании при придобиване на обекти като търговски молове, заводи, сключване на дългосрочни наеми в офис центрове, обезпечаване на кредити с недвижими имоти.

През последните две години Мариана се фокусира и върху извънсъдебно разрешаване на спорове и медиация.

Мариана използва свободно английски език.

Stela Kaleva

Стела Калева

Административен Директор

Стела е административен директор на кантората с повече от 14 години корпоративен опит.

Тя е бакалавър по история и има магистърска степен по пазари на труда и развитие на човешките ресурси от Софийския университет.

Стела има опит в управление и планиране на финанси, бизнес развитие, комуникация, управление на риска, маркетинг и управление на офиса.

Опитът на Стела включва 10 години в PwC България, където е участвала в различни процеси в областта на човешките ресурси, маркетинга и корпоративната социална отговорност. Тя организира множество корпоративни и маркетингови събития, семинари, конференции, срещи на лидери от международни офиси на компанията.

Преди да се присъедини към KDP, Стела е била административен директор в друга българска адвокатска кантора, където нейната роля включва стратегическо бюджетиране; анализ и прогнозиране на разходите и приходите; контрол и оптимизация на разходите; наблюдение на паричния поток и управление на събирането; както и организиране на инициативи за развитие на бизнеса, като бизнес събития, семинари и конференции; маркетингови проучвания на различни бизнеси и индустрии; подготовка на презентации и др.

Стела е присъствала на няколко годишни събития на Международната адвокатска колегия (включително тези в Сидни и Рим).