Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Ново Становище на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) отговаря на въпроса дали електронната поща и мобилният номер попадат в обхвата на понятието „лични данни“. Анализът е извършен по запитване на омбудсмана на Република България във връзка с предложени промени в Закона за пътищата. Въпреки това представеното от КЗЛД становище е общо, а не само в контекста на обсъждания законопроект.

С официалната си позиция регулаторът приема, че електронната поща и мобилният номер по принцип попадат в обхвата на понятието лични данни. Аргументът на КЗЛД е, че посредством тези данни е възможно да се индивидуализира пряко или косвено конкретно физическо лице. Не са въведени обаче разграничителни критерии дали и съответно кога би имало отклонение от това заключение. По този начин Становището лесно може да остави  погрешното разбиране, че имейлът и мобилният номер са по правило лични данни, спрямо чието обработване винаги трябва да се прилага Общият регламент относно защитата на данните („ОРЗД“).

По внимателният прочит на Становището обаче насочва към извода, че електронната поща е лични данни, ако позволява идентифициране на лицето. Като такъв пример КЛЗД дава имейл адреси тип име.фамилия@ххх.хх. Обосновано можем да приемем съответно, че електронният адрес няма да представлява лични данни, ако не позволява индивидуализирането на конкретно лице. Ето защо, въпреки общото звучене на Становището, следва да се приеме, че и занапред обработването само на имейли, които не позволяват идентифициране на лицето, няма да попада в приложното поле на ОРЗД.

Подобен критерий за индивидуализиране на лицата КЗЛД не въвежда в мотивите си по отношение на телефонния номер. При това положение може да се стигне до заключението, че телефонният номер винаги представлява лични данни. Разбира се, това би противоречало на ОРЗД. Съгласно ОРЗД, за да се установи дали има достатъчна вероятност дадени средства да бъдат използвани за идентифициране на физическото лице, следва да се вземат предвид всички обективни фактори, като разходите и количеството време, необходими за идентифицирането, като се отчитат наличните към момента на обработване на данните технологии и технологичните развития. Трудно бихме могли да приемем, че при липсата на други данни за индивида той може да бъде идентифициран само въз основа на мобилния номер (освен ако нямаме достъп до базата данни на съответния мобилен оператор). Оценката дали дадена информация представлява лични данни или не следва да се извършва при цялостен анализ на фактите и обстоятелствата. При събиране и на допълнителна информация в добавка към наличния телефонен номер или имейл адрес логично ще бъде улеснено индивидуализирането на лицето. Като последица ОРЗД ще намира приложение относно цялата събрана за лицето информация.

За повече информация можете да се обърнете към:
Милеслава Богданова – Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@kdp-law.com