Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

В последните дни преди разпускането на Народното събрание то все пак успя да приеме предложените още през пролетта промени в Кодекса на труда. Бурната медийна реакция във връзка с тях би създала погрешното впечатление, че единствената новост е въвеждането на отпуск за бащите за отглеждане на деца до 8-годишна възраст. Промените обаче всъщност са осезаемо повече и засягат различни аспекти на трудовото правоотношение. Макар обнародвани в „Държавен вестник“ едва на 5 август 2022 г., те започват да са обвързващи за работодателите със задна дата, от 1 август 2022 г.

Първата група изменения и допълнения на Кодекса на труда е свързана със задължението на работодателя да предоставя информация на работниците и служителите си. Така например съществуващото и до момента задължение да се уведомява в писмена форма служителят при промяна на трудовото правоотношение е запазено. Това обаче вече трябва да се случва преди извършването на промяната.

Наред с правилника за вътрешен трудов ред служителите трябва вече да бъдат запознавани и с вътрешните правила за работната заплата. Допълнително работодателят трябва да предоставя информация и за условията и реда за прекратяването на трудовите договори, както и за обучения, свързани с поддържането и повишаването на професионалната квалификация на наетите от него лица.

Предвидена е и възможност за работниците и служителите да поискат в писмена форма преминаване от срочен към безсрочен трудов договор, като отказът на работодателите трябва да бъде мотивиран и в писмена форма. Същият нов подход е уреден и при искане на работник или служител да премине от непълно към пълно работно време.

Втората група промени ограничава определени правомощия, съществували до момента за работодателите. Предвидено е съкращаване на максималната продължителност на изпитателния срок на един месец, ако се сключва трудов договор за срок до една година. Шестмесечният срок на изпитване се запазва във всички останали случаи.

Изключена е възможността да се въведе принципна забрана в трудовия договор работникът или служителят да работи и за други работодатели в срока на заетостта. Такова ограничение в упражняване правото на труд вече ще е допустимо с цел лимитиране само на конкурентна дейност спрямо тази на работодателя – поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване конфликт на интереси.

С третата група промени се цели постигането на баланс между личния и професионалния живот на работниците и служителите. Така например е предвидено задължителните за работника или служителя обучения да се отчитат като работно време и да се провеждат, доколкото е възможно, в рамките на работния ден. Уредено е при определени условия ползването на платен отпуск от баща (осиновител) за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Доразвита е и възможността завръщащи се от отпуск за отглеждане на деца родители да предложат на работодателя изменение на трудовото правоотношение, за да се пригоди то към нуждите на семейството – като продължителност на работното време, разпределението му в рамките на работния ден, работа от разстояние и др.

За повече информация можете да се обърнете към:
Милеслава Богданова – Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@kdp-law.com