Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са още една стъпка по-близо до осигуряването на свободен поток от данни помежду си. Развитието на отношенията им идва след като двете страни постигнаха основополагащо споразумение за нова Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни (наричана по-долу „Рамката“) през март тази година (можете да си припомните нашия преглед на въпроса тук).

Какво е новото?

На 13 декември Европейската комисия („ЕК“) прие проект на решение, с което се приема, че САЩ осигурява адекватно ниво на защита на личните данни, предавани от ЕС на САЩ. Тази стъпка идва след подписването на Изпълнителна заповед от американския президент Байдън през октомври, по силата на която Рамката беше въведена в законодателството на САЩ (нашият кратък коментар по тази тема можете да намерите тук).

Какво представлява решението относно адекватно ниво на защита?

Решението е един от инструментите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (по-известен като GDPR), за предаване на лични данни от ЕС на трети държави, които според ЕК предлагат ниво на защита на личните данни, сравнимо с това на ЕС. Решенията са правното основание, на база на което може да се осъществява свободен и безопасен трансфер на лични данни, без допълнителни условия или разрешения. С други думи, трансферът на данни към трети държави може да се извършва по същия начин, както трансферът на данни в рамките на Европейското икономическо пространство. От американските дружества, които участват в Рамката, ще се изисква да спазват подробен набор от задължения за защита на личните данни (като например изисквания за ограничаване на целите, за които се събират данни, запазване на данните, сигурност на данните и споделяне на данните).

Какво следва?

Все още не е прието решение за осигурено адекватно ниво на защита. ЕК е предложила само проект, който е предаден на Европейския комитет по защита на данните за становище. След това, ЕК ще поиска одобрение от комитет, съставен от представители на държавите-членки на ЕС. Освен това, Европейският парламент има право на контрол върху решенията за адекватност. Едва след това, ЕК ще може да приеме окончателно решение за адекватност, което ще позволи свободния и безопасен трансфер на данни между ЕС и американските дружества, сертифицирани от Министерството на търговията на САЩ, в съответствие с Рамката.

До приемането на окончателното решение за осигурено адекватно ниво на защита, дружествата не могат да разчитат на проекторешението като правен инструмент за свободен и сигурен трансфер на данни от ЕС към САЩ. Дотогава дружествата могат да използват други механизми за трансфер на данни, като например „стандартни договорни клаузи“ и „задължителни фирмени правила“.

За повече информация можете да се обърнете към:

Милеслава Богданова – Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@kdp-law.com

Симона Мокрева, Правен консултант
simona.mokreva@kdp-law.com