Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

На 14.07.2023 г., в брой 60 на Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в ЗМИП, с които се транспонират някои изисквания съгласно Петата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и се въвеждат допълнителни мерки за подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма.

С измененията в ЗМИП се въвеждат съществени промени в начина на разкриване на действителни собственици в публичния регистър към Агенция по вписванията, които увеличават обема от документи, които се представят в процедурата и създават механизъм за проследяване на нерегулярното актуализиране на данните относно действителните собственици.

  • Считано от 14.07.2023г., при вписване на обстоятелства относно действителни собственици в Търговския регистър, освен досега прилаганата декларация по образец, следва да се представят и доказателства, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени като действителни собственици, попадат в обхвата на съответната дефиниция по § 2 от ЗМИП, според която се определят като такива. В закона не са заложени изискванията към вида и формата на тези доказателства, а Правилникът за прилагане на ЗМИП все още не е изменен, за да отрази тези промени в закона.
  • Считано от 16.07.2024 г., задължените лица по ЗМИП, както и някои държавни органи (сред които: Държавна агенция „Национална сигурност“ („ДАНС“), Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Агенция по вписванията) ще имат задължение да уведомяват Агенция по вписванията в 14-дневен срок в случай на установено несъответствие между събраните от тях данни и вписаните в Търговския регистър такива за действителните собственици на юридическите лица. В резултат, Агенцията по вписванията ще извършва вписване относно наличие на уведомление за несъответствие по партидата на дружеството в Търговския регистър и ще изпраща писмено уведомление до съответното юридическо лице за задължението му да заяви за вписване актуални данни в 7-дневен срок. За неизпълнение на задължението за уведомяване на Агенция по вписванията за несъответствие, както и за отстраняване на несъответствието в срок са предвидени парични санкции, които могат да бъдат налагани за всеки месец до изпълнение на задължениет. Разкриването на информация относно несъответствия в данните за действителните собственици не поражда отговорност за нарушаване на задължения за поверителност, включително уговорени в договор.

Нови изисквания се налагат и за определени категории лица, които прилагат мерките по ЗМИП, включително лица, които предоставят счетоводни и юридически услуги, както и посредници при сделки с недвижими имоти:

  • Считано от 16.01.2024 г., лицата по чл. 4, т. 16 ЗМИП (които по занятие предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице и др. свързани с това услуги, изброени в ЗМИП),следва да извършват тези дейности след регистрация в нарочен регистър към министъра на правосъдието. Очаква се условията и редът за регистрацията да бъдат изрично уредени в наредба на министерския съвет.
  • Лицата, които извършват някоя от дейностите по чл. 4, т. 15 (предоставяне на правни консултации по занятие), 16 (предоставяне на адрес на управление и адрес за кореспонденция по занятие) или 18 (извършване на посредничество при сделки с недвижими имоти) от ЗМИП, следва да отговарят на специални изисквания, предвидени в закона, които ще подлежат на доказване с предвидените за целта документи в случай на проверка от ДАНС.

С измененията в ЗМИП се определя 5-годишен срок за съхранение на данните и документите относно действителните собственици след прекратяването на юридически лица и други правни образувания, установени в България. За съхранението на данните в този срок отговарят управляващите и представляващите ги лица, техните ликвидатори, лицата за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, както и лицата, извършващи действия във връзка с прекратяването на съответното юридическо лице или друго правно образувание.

За повече информация можете да се обърнете към:
Ива Георгиева, Старши правен консултант
iva.georgieva@kdp-law.com

Боряна Джупанова, Правен консултант
boryana.dzhupanova@kdp-law.com