Корпоративни PPA

Корпоративни PPA

Какво е PPA?

PPA (от англ. „power purchase agreement“) е споразумение за продажба на определено количество електрическа енергия, произведено от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Характерно за PPA е, че се сключва за сравнително дълъг период от време (между 10 и 20 години) при фиксирана цена или цена, свързана с пазарни фактори.

Какво е предназначението на PPA?

Предназначението на РРА е различно за всяка от страните по договора.

От гледна точка производителя на електрическа енергия, РРА осигурява дългосрочно изкупуването на произведената от ВЕИ енергия, т.е. осигурява приходи за поддържане на централата, за възвръщане на инвестицията и за печалба. В този смисъл РРА е чудесен инструмент за обезпечаване доходността на централата.

От гледна точка на купувача на електрическа енергия, фиксираната цена по РРА означава прогнозируем разход за закупуване на енергия в дългосрочен план, което защитава купувача от флуктуациите на пазара и му осигурява предвидимост и определено ниво на сигурност на снабдяването. Нивото на сигурност в снабдяването е налице и когато цената по РРА не е фиксирана, а е обвързана с пазарни фактори. В такъв случай, тази цена остава променлива величина, но дори в този вариант тя е по-ниска от пазарната цена, която купувачът би заплатил, ако трябваше да купи същата енергия на свободния пазар. Още един съществен принос на РРА е осигуряването на т.нар. „зелени сертификати“ в полза на купувача. Тези сертификати могат да се използват за реализирането на ESG проекти и в голяма степен материализират ангажимента на купувача като компания в опазването на околната среда и ограничаване въздействието върху климата.

В по-широк план РРА осигурява ползи и за финансиращата институция – служи като обезпечение за част или целия размер на дадено финансиране, като същевременно съставлява принос при изпълнението на ESG проекти от тази институция.

PPA в определена степен подпомагат и балансирането на електроенергийната система. Те водят до разпределение на физически потоци електрическа енергия, намаляват обема произведена електроенергия, която се нуждае от балансиране и така подпомагат операторите на преносни и разпределителни системи при физическото балансиране на мрежите.

Кои са основните видове РРА?

Според начините на доставка РРА се разделят на:

  • физически (Physical) PPA – при този РРА консумираната от купувача електрическа енергия се доставя от централата на производителя;
  • виртуален (Virtual) PPA, известен също и като „финансов“ – при този PPA купувачът и производителят договарят цена и количество, но доставяната до купувача електрическа енергия не идва непременно от централата на производителя. В ЕС виртуалният PPA се възприема като финансов дериват;
  • с участието на трета страна (Sleeved) PPA – този РРА се прилага, когато производителят не може да продава директно на купувача (например поради липса на лиценз за търговия или други причини); в този случай производителят сключва договор с търговец, който от своя страна доставя до купувача закупената от производителя електрическа енергия.

Според начина на определяне количеството на закупената електрическа енергия:

  • според генерираната енергия (As-generated) PPA – при този РРА купувачът консумира цялото произведено количество електрическа енергия от централата; това е най-рисковият продукт, поради трудно предвидимия профил на производство на ВЕИ централите; обичайно само купувачи с определено ниво на опит и професионализъм могат да си позволят закупуването на такъв продукт;
  • базов товар (Baseload) PPA – при този продукт производителят трансформира произведената от централата енергия в базов товар (минималното количество електрическа енергия, необходимо на клиента за определен период от време – ден, седмица, месец, година); това е по-разпространен продукт, но не всички производители биха могли да го предложат поради съображения, произтичащи от производственото им портфолио;
  • според консумираната енергия (As-consumed) PPA – производителят трансформира цялото производство на централата в график, съвпадащ с графика на потребление на купувача; това е сравнително разпространен продукт, при който производителят осигурява допълнителна добавена стойност към самата енергия; предлага се обаче само от производители с достатъчно голямо портфолио от централи, които да са способни да покрият нуждите на купувача във всеки един момент.

Фокус на изложението по-долу е физическият РРА, предвид неговото широко разпространение.

Съдържание на PPA

PPA няма нормативно определено съдържание. Най-често използваният формат за физически PPA e договорът на EFET (European Federation of Energy Traders), като организацията предлага и проект на договор, съобразен с българското законодателство. Съдържанието на договора е препоръчително и може условно да бъде разделено на две части: общи клаузи, характерни за всички договори за покупко-продажба на стоки, и специфични клаузи, характерни за договорите за покупко-продажба на електрическа енергия.

Сред общите клаузи са: i) предмет на договора – физическа доставка на електрическа енергия; ii) дефиниции; iii) отговорност при неизпълнение; iv) форсмажор; v) промяна в нормативната уредба; vi) срок и прекратяване; vii) застраховка; viii) ограничение на отговорността; ix) фактуриране и плащания; x) прехвърляне на права по договора; xi) конфиденциалност; xii) декларации и гаранции; xiii) гаранция за изпълнение; xiv) приложимо право и решаване на спорове.

Специфичните клаузи в договора са: a) предварителни условия към продавача – да има всички необходими одобрения, за да оперира с централата и да изпълнява договора; b) предварителни условия към купувача – да има всички необходими одобрения, за да действа като купувач по договора и да изпълнява предвидените в последния задължения; c) ценообразуване; d) прогнозиране на производството; e) спиране доставката на електрическа енергия; f) прекъсване на производството; g) измерване на доставеното и получено електричество; h) задължения, свързани с централата – експлоатация и поддръжка; i) доставка, измерване, пренос, прехвърляне на риска и липса на тежести върху електрическата енергия, предмет на договора; j) задължения във връзка с прехвърлянето на сертификати за произход на електрическа енергия; k) доставка, преминаване на риска и липса на тежести върху сертификатите; l) цена за прекратяване; m) процедура при резки промени на цените в случаите на пазарни сътресения; n) гаранции и кредитиране.

PPA в България

Докъде сме стигнали

У нас PPA все още „прохождат“. Трябва да се отбележи обаче, че през последната една година бяха сключени няколко PPA от страна на големи компании – крайни клиенти; същевременно новините за нови такива РРА стават все по-редовни.

Особености на пазара на РРА у нас

Ограниченият пазар на PPA се дължи до голяма степен на факта, че единствено производители с ВЕИ централи, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г., могат свободно да продават произведена от тях електрическа енергия и респ. да сключват PPA. Съгласно Закона за енергетиката всички производители с централи с инсталирана мощност 500kW и повече са длъжни да продават произведената от тях електрическа енергия на Българската независима енергийна борса. Последната прилага различна форма на договорните условия със своите клиенти, която не може да бъде възприета като РРА, като по този начин съществени количества електрическа енергия остават извън пазара на РРА.

У нас купувачи по РРА са предимно търговци на електрическа енергия (за извършване на дейността се изисква съответна лицензия) и крайни небитови клиенти. За сключване на РРА те трябва да имат договор за достъп и пренос през съответната електропреносна или електроразпределителна мрежа. Продадената електрическа енергия се отчита предимно с регистриране на графици, но е възможно да се уговори, че отчитането ще се извършва на база измерената от съответния уред произведена от централата електрическа енергия.

От друга страна, много от предпоставките за развитие на ликвиден РРА пазар у нас са налице. Сред тях са: понижаващите се цени на фотоволтаичните панели, комбинирани с повишаване на ефективността както на последните, така и на вятърните генератори; повишаване дела на участниците на пазара, сключващи сделки с електрическа енергия при свободно договорени цени; въвеждане на задължение към компаниите за изпълнение и отчитане на ESG проекти, за какъвто несъмнено може да се определи сключването на PPA.

Разбира се, времето ще покаже дали и колко бързо ще бъдат преодолени съществуващите бариери. А дотогава мерките на ЕС за ограничаване на въздействието върху климата и стремежа за устойчиво развитие на бизнеса ще продължат да бъдат едни от основните стимули за сключване на РРА.

Настоящата статия има единствено информативен характер и не представлява правна консултация или съвет.

За повече информация можете да се обърнете към:
Александър Александров, Старши правен консултант
aleksandar.aleksandrov@kdp-law.com

Източници:
https://pexapark.com/solar-power-purchase-agreement-ppa/
https://www.iberdrola.com/about-us/contracts-ppa-energy
https://www.efet.org/home/documents?id=37