Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Съгласно чл. 45, ал. 1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците е въведено задължение за регистрация в публичния регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околната среда („ИАОС“), на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки.

С чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда („Наредбата“), обхватът на същото задължение е разширен и спрямо лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба по Приложение № 1, част Д от Наредбата, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса. Наредбата транспонира в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Задължението за регистрация се прилага от 1 септември 2022 г.

Кои продукти са пластмасови продукти за еднократна употреба?

Съгласно Приложение № 1, част Д от Наредбата това са:

 • съдове за храна (със или без капак) за съхранение на храни за незабавна консумация на място или извън обекта без по-нататъшна подготовка (напр. готвене, варене или загряване), които по принцип се консумират от съда;
 • пликове и обвивки от гъвкав материал на храни за незабавна консумация;
 • съдове за напитки с вместимост до три литра;
 • чаши за напитки (както и техните капаци и капачки);
 • тънки пластмасови торбички за пазаруване (с дебелина под 50 микрона);
 • мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба;
 • балони (без такива за промишлена или професионална употреба); и
 • тютюневи изделия с филтри и филтри за такива изделия, продавани отделно.

Каква информация се предоставя?

Лицата, които пускат на пазара продуктите по-горе, следва в едномесечен срок от започване на дейността да подадат заявление за вписване в публичния регистър към ИАОС, в което да посочат следната информация:

 • наименование и единен идентификационен код;
 • (когато е приложимо) търговски марки, използвани в страната;
 • адрес за кореспонденция и интернет адрес;
 • лице за контакт, телефон, факс и електронна поща;
 • вид на продуктите, които пуска на пазара/продава на крайните клиенти;
 • (когато е приложимо) начин на изпълнение на задълженията (индивидуално или чрез колективна система), включително организация по оползотворяване, в която членува;
 • декларация за верността на предоставената информация; и
 • дата на заявлението.

ИАОС предоставя на заявителя регистрационен номер в десетдневен срок от подаване на заявлението.

При промяна в данните или при прекратяване на дейността, в едномесечен срок от настъпването на съответното събитие регистрираните лица следва да подадат по електронен път заявление до ИАОС за вписване на промяната или за заличаване от регистъра.

За повече информация можете да се обърнете към:
адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@kdp-law.com
Станислава Ирикова, Правен консултант
stanislava.irikova@kdp-law.com