Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

На 1 юни 2022 г. влезе в сила нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 (наричан по-долу „Регламентът„). Той замени Регламент 330/2010, който се прилагаше до 31 май 2022 г. Новият Регламент определя изменени правила за групово освобождаване на определени вертикални споразумения от забраните на член 101 от ДФЕС, насочени към защита на конкуренцията на пазара на ЕС.

Договорите, сключени преди датата на влизане в сила на Регламента, следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на новия Регламент до 31 май 2023 г.

Новият Регламент въвежда няколко важни промени:

1. Съвместна дистрибуция (Dual Distribution)

Съвместна дистрибуция (dual distribution) е налице, когато доставчикът продава своите стоки или услуги както чрез независими дистрибутори, така и директно на крайните клиенти, като по този начин се конкурира със своите дистрибутори. При действието на стария Регламент, съвместната дистрибуция беше по принцип изключена от забраните на член 101 от ДФЕС. Поради засиленото използване на съвместната дистрибуция в последно време обаче, в новия Регламент трябваше да бъдат разгледани някои аспекти от хоризонтален характер.

1. 1. Ограничения върху обмена на информация

В контекста на съвместна дистрибуция, новият Регламент освобождава обмена на информация, ако той е пряко свързан с изпълнението на вертикалното споразумение между доставчика и купувача или е необходим за подобряване на производството или дистрибуцията на договорените стоки или услуги.

Това ограничение обхваща всички средства за обмен на информация – устни, писмени, официални, неофициални, договорени във вертикалното споразумение или не, предавани само от едната страна или и от двете. В Насоките към новия Регламент се съдържа неизчерпателен списък на информацията, която може да бъде обменяна в ситуация на съвместна дистрибуция.

Обмяната на следната информация е изрично отбелязана в Насоките като забранена в ситуация на съвместна дистрибуция:

  • информация, свързана с бъдещите цени, на които доставчикът или купувачът възнамеряват да продават договорените стоки или услуги на пазара надолу по веригата;
  • информация, свързана с идентифицирани крайни потребители на договорните стоки или услуги, освен ако обменът на такава информация е необходим, за да може доставчикът или купувачът: а) да удовлетвори изискванията на конкретен краен потребител, да предостави на крайния потребител специални условия (вкл. в рамките на схема за лоялност на клиентите) или да предостави предпродажбени или следпродажбени услуги (вкл. гаранционни услуги), или б) да приложи или да следи за спазването на споразумение за селективна дистрибуция или споразумение за изключителна дистрибуция, съгласно което на доставчика или купувача са разпределени конкретни крайни потребители;
  • информация, свързана със стоки, продавани от купувач под собствена търговска марка, обменяна между купувача и производителя на конкурентни стоки, освен ако това е производителят и на стоките със собствената търговска марка на купувача (например в контекста на частните марки на веригите за търговия на дребно).

Тъй като Насоките не съдържат изчерпателно описание на всички ситуации, в които обменът на информация при съвместна дистрибуция е ограничен или разрешен, във всеки отделен случай е препоръчително да се направи оценка на отношенията в рамките на конкретното вертикално споразумение. Стандартните предпазни мерки, които могат да сведат до минимум рисковете, свързани с обмена на информация, също са приложими, но сами по себе си не предоставят освобождаване (напр. обмен на обобщена и/или историческа информация и използване на „защитни стени“ между съответните служители).

1.2. Ограничаване на съвместната дистрибуция от доставчиците на онлайн посреднически услуги

Новият Регламент не освобождава от забраните на член 101 от ДФЕС съвместната дистрибуция от платформи, предоставящи посреднически онлайн услуги, когато доставчикът на посредническата онлайн услуга също се конкурира с купувачите на тази услуга, като продава на крайни клиенти на съответния пазар (т.е. така наречените „хибридни платформи“). Както е отбелязано в Насоките, хибридните платформи могат да имат интерес да дават предимство на собствените си продажби и възможност да влияят върху резултата от конкуренцията между предприятията, които използват техните посреднически онлайн услуги, което поражда опасения за конкуренцията.

Все пак, в Насоките към новия Регламент се отбелязва, че при липса на ограничения по цел и значителна пазарна сила на доставчика на посреднически онлайн услуги е малко вероятно действията по правоприлагане на Комисията да се фокусират върху вертикални споразумения, сключени от хибридни платформи.

2. Клаузи, закрепящи „принципа на най-облагодетелствената нация“ (Most Favoured Nation Clauses)

Задълженията за спазване на „принципа на най-облагодетелствената нация“ или „задълженията за равнопоставеност“ изискват от предприятията да предлагат на своите контрагенти същите или по-добри условия като тези, предлагани по отношение на други канали за продажба. При действието на стария Регламент такива задължения за равнопоставеност бяха групово освободени. През последните години обаче клаузите за равнопоставеност в областта на търговията на дребно, които карат купувачите на посреднически онлайн услуги да не предлагат, продават или препродават при по-благоприятни условия чрез конкурентни платформи, предизвикаха опасения за конкуренцията, разследвани от органите по конкуренция в държавите-членки. Поради това, този вид задължения за равнопоставеност се добавят към списъка на изключените ограничения съгласно член 5 от новия Регламент и не се ползват от груповото освобождаване от забраните по член 101 от ДФЕС.

Всички други видове задължения за равнопоставеност могат да се възползват от груповото освобождаването съгласно новия Регламент, включително:

  • „тесни“ задължения за равнопоставеност в областта на търговията на дребно: т.е., задълженията за равнопоставеност в областта на търговията на дребно, ограничаващи каналите за директни продажби на купувачите на онлайн посреднически услуги;

NB: Възможността за групово освобождаване на „тесните” задължения за равнопоставеност в областта на търговията на дребно може да не се приложи по отношение на силно концентрирани пазари на онлайн посреднически услуги и когато конкуренцията между доставчиците на такива услуги е ограничена от кумулативния ефект на паралелни мрежи от подобни споразумения, ограничаващи купувачите на посреднически онлайн услуги да предлагат, продават или препродават стоки или услуги на крайни потребители при по-благоприятни условия по техните канали за директни продажби.

  • задължения за равнопоставеност в областта на търговията на едро: т.е. задължения за равнопоставеност, свързани с условията, при които стоките или услугите се предлагат на предприятия, които не са крайни потребители;
  • задължения за „най-облагодетелстван клиент“: т.е. задължения за равнопоставеност, свързани с условията, при които производителите, търговците на едро или на дребно закупуват стоки или услуги като суровини от доставчиците.

3. Изключителна и селективна дистрибуция

Новият Регламент въвежда концепцията за споделена изключителност, като позволява на доставчика да назначи до 5 изключителни дистрибутора за една територия или група клиенти. Друга промяна е възможността доставчикът да изисква от изключителните дистрибутори да прехвърлят на своите клиенти ограниченията за активни продажби извън изключителната територия.

Доставчиците, които експлоатират система за селективна дистрибуция, могат да забранят на купувачите и техните клиенти да продават на неоторизирани дистрибутори, намиращи се на територията, на която доставчикът използва такава система, независимо дали самите купувачи и клиенти се намират на тази територия.

Понятията „активни продажби“ и „пасивни продажби“ са изрично дефинирани в новия Регламент, което дава по-голяма яснота относно допустимите ограничения за активни продажби и са допълнително формулирани специфично за случаите на изключителна дистрибуция и селективна дистрибуция.

4. Ограничения на онлайн продажбите

Съгласно Насоките към новия Регламент доставчиците могат законно да определят различни цени на едро за онлайн и офлайн продажби по отношение на един и същ дистрибутор (т.е. двойно ценообразуване), при условие че това няма за цел да ограничи продажбите на определени територии или клиенти, а се предприема като мярка за стимулиране или възнаграждаване на подходящо ниво на инвестиции в онлайн или офлайн каналите за продажби. Двойното ценообразуване би се считало за твърдо ограничение (hardcore restriction) на продажбите до определени територии или клиенти, в случай че разликата в цената на едро прави продажбата онлайн нерентабилна или финансово неустойчива, или когато двойното ценообразуване се използва с цел ограничаване на количеството продукти, предоставени на купувача за продажба онлайн.

Ограниченията на купувачите да използват онлайн пазари, които често се използват в случай на селективни дистрибуторски системи, също са групово освободени съгласно новия Регламент, ако нямат за цел да възпрепятстват използването на целия канал за реклама от страна на купувача.

Ограниченията на онлайн рекламата, включително ограничаването на използването на услуги за сравняване на цени, също могат да се възползват от груповото освобождаване съгласно новия Регламент, при условие че нямат за цел да възпрепятстват използването на целия рекламен канал от купувача. Примери за ограничения на онлайн рекламата, които могат да се възползват от освобождаването, включват изисквания, които са свързани с осигуряването на определени стандарти за качество по отношение на доставчиците на съдържание и рекламни услуги, или ограничения на използването на търговската марка на доставчика в името на домейна на онлайн магазина.

Новият Регламент има пряко действие в България като държава-членка на ЕС. Затова всички български дружества вече са обвързани с изменените правила за групово освобождаване на вертикалните споразумения от забраните по член 101 от ДФЕС. Съответствието на всички договори, които са влезли в сила преди 1 юни 2022 г., с новите правила следва да бъде осигурено до 31 май 2023 г.

Правна бележка: Материалът, съдържащ се в този анонс, се предоставя само с информационна цел и не съдържа подробен анализ на описаните теми. Преди да предприемат (или да не предприемат) каквото и да било действие, читателите следва да потърсят професионален съвет, основан на спецификите на конкретната ситуация. Авторите не носят отговорност за вреди от действия или бездействия, предприети само въз основа на този анонс.

За повече информация можете да се обърнете към:
адв. Ива Георгиева, Старши правен консултант
iva.georgieva@kdp-law.com