Uncategorized-bg

Какво е Social в ESG и защо има смисъл да започнем от там?

Какво е Social в ESG и защо има смисъл да започнем от там?

ESG (Environmental, Social, Governance) е все още абревиатура, която повече определя развитието на бизнесите в перспектива и по-малко – тяхното настояще. И като всяка друга регулаторна новост, все още живее предимно в полето на респектираното любопитство на мениджмънта и агресивния маркетинг на консултантите, и доста по-малко – в сферата на познаваемото, достъпното и постижимото. Тук, […]

Какво е Social в ESG и защо има смисъл да започнем от там? Read More »

България въвежда режим за предварително разрешаване (скрининг) на преки чуждестранни инвестиции

България въвежда режим за предварително разрешаване (скрининг) на преки чуждестранни инвестиции

От кога са приложими правилата за скрининг на преки чуждестранни инвестиции? На 08.03.2024г. бяха обнародвани в Държавен вестник промени в Закона за насърчаване на инвестициите („ЗНИ“), с които в България се въвеждат критерии за преки чуждестранни инвестиции, които ще подлежат предварително разрешаване. Скринингът все още няма да се прилага на практика обаче, докато Министерският съвет

България въвежда режим за предварително разрешаване (скрининг) на преки чуждестранни инвестиции Read More »

До 31 януари КЗЛД събира статистическа информация относно подадени до работодателите сигнали за нарушения

До 31 януари КЗЛД събира статистическа информация относно подадени до работодателите сигнали за нарушения

В края на изминалата 2023 г. започна да се прилага за по-широк кръг работодатели Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“). Така от 17 декември 2023 г. всяко дружество, което наема 50 и повече работници и служители, вече има задължението да приема и разглежда сигнали за нарушения на

До 31 януари КЗЛД събира статистическа информация относно подадени до работодателите сигнали за нарушения Read More »

Защитата на личните данни – нови тълкувания в практиката на Съда на Европейския съюз

Защитата на личните данни – нови тълкувания в практиката на Съда на Европейския съюз

В края на изминалата 2023 г. Съдът на Европейския съюз обяви две решения по въпроси, свързани с приложението на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“). Макар постановени по повод на конкретни казуси, в решенията си Съдът дава тълкувания, които имат задължителна сила за всички правоприлагащи органи в рамките на Европейския съюз. Поради това и

Защитата на личните данни – нови тълкувания в практиката на Съда на Европейския съюз Read More »

Новата правна уредба на геотермалната енергия в България

Новата правна уредба на геотермалната енергия в България

На 13.10.2023 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения и допълнения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и няколко други закона, които имат за цел да развият търсенето, проучването и използването на геотермална енергия. От пакета с промени малка част се съдържа в ЗЕВИ – основно дефиниции. По-съществената част от измененията и допълненията,

Новата правна уредба на геотермалната енергия в България Read More »

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

На 10.10.2023 г., в брой 85 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение („ЗИД“) на Кодекса на труда („КТ“), в който се съдържат дълго чаканите изменения, касаещи премахването на хартиената трудова книжка. Още преди официалното си публикуване тези текстове предизвикаха широк обществен отзвук, доколкото всеобщото разбиране за трудовата книжка беше, че същата

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка? Read More »

Корпоративни PPA

Корпоративни PPA

Какво е PPA? PPA (от англ. „power purchase agreement“) е споразумение за продажба на определено количество електрическа енергия, произведено от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Характерно за PPA е, че се сключва за сравнително дълъг период от време (между 10 и 20 години) при фиксирана цена или цена, свързана с пазарни фактори. Какво е предназначението на

Корпоративни PPA Read More »

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

На 14.07.2023 г., в брой 60 на Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в ЗМИП, с които се транспонират някои изисквания съгласно Петата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и се въвеждат допълнителни мерки за подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията в ЗМИП

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.? Read More »