Нови правила за гаранционната отговорност и правата на потребителите при продажба на стоки, цифрово съдържание или цифрови услуги от 1 януари

Нови правила за гаранционната отговорност и правата на потребителите при продажба на стоки, цифрово съдържание или цифрови услуги от 1 януари

На 1 януари 2022 г. влезе в сила нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Този закон транспонира Директива (ЕС) 2019/771 и Директива (ЕС) 2019/770, които хармонизират някои аспекти на договорите за предоставяне на стоки, както и на цифрово съдържание и цифрови услуги.

Кой следва да съобрази дейността си с новия закон?

 • Търговци, предоставящи цифрово съдържание или цифрови услуги на потребители срещу заплащане, включително срещу предоставянето на лични данни, които се обработват за цели извън самото предоставяне на цифровото съдържание или цифровите услуги. Не е задължително това обработване да е с търговска цел.
 • Търговци, които продават стоки на потребители онлайн или във физически магазин.

Какво включват понятията цифрово съдържание, цифрови услуги и стоки по смисъла на новия закон?

 • Цифрово съдържание са всякакви данни, предоставени в цифрова форма, включително на материален носител (пр. DVD, CD, USB устройства и карти с памет).
 • Цифрови услуги са тези, позволяващи на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, както и услуги, позволяващи да се споделят или по друг начин да се взаимодейства с данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на услугите.
 • Стоки са всякакви движими вещи (вкл. употребявани стоки, освен ако се продават на публичен търг), както и „стоки, съдържащи цифрови елементи“ – например, устройства, които са свързани по такъв начин с цифрово съдържание или услуги, че не биха могли да бъдат използвани без тях (вкл. смарт устройства с вградена операционна система, приложения или друг софтуер).

Какви задължения създава новият закон за търговците?

Новият закон определя гаранционна отговорност за търговците с по-широк обхват от тази, която съществува до момента по Закона за защита на потребителите.

 • Търговецът ще отговаря за несъответствие на цифровото съдържание, цифровите услуги или стоките не само с описаното в индивидуалния договор за продажба, но и с обективни изисквания за съответствие (вкл. публично оповестени характеристики в реклама или етикет).
 • Търговецът отговаря и за несъответствия, свързани с изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя или за несъответствия, породени от неправилно инсталиране и монтиране на стоката (напр. поради пропуски в указанията за инсталиране).
 • Създава се задължение за актуализирането на цифровото съдържание и цифровите услуги (вкл. като елемент от продажбата на стоки) съгласно уговореното с потребителя или доколкото е необходимо от обективна страна за запазване на съответствието на цифровото съдържание, цифровите услуги или стоките с цифров елемент (включително актуализации, свързани със сигурността).

След 1 януари 2022г. гаранционната отговорност по Закона за защита на потребителите ще се прилага само по отношение на услуги (които не са цифрови). Някои правила в Закона за защита на потребителите все пак ще продължават да се прилагат и по отношение на продажбата на стоки, както и на цифрово съдържание и цифрови услуги (доколкото са приложими) – напр. етикетиране на стоките, сключване на договори от разстояние, нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договори с потребители, безопасност на стоките, отговорност за вреди от дефекти, преминаване на риска при доставка на стоки.

Какви са правата на потребителите при поява на несъответствие?

При несъответствие на цифровото съдържание, цифровата услуга или на стоката потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание, цифровата услуга или стоката в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената, или
 • да развали договора при условията, предвидени в закона.

Срокът за предявяване на рекламация е:

 • две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
 • периодът от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време;
 • две години от датата на доставката при продажба на стоки;
 • две години от датата на доставката и (започване на) предоставянето на цифровото съдържание по отношение на стоки, съдържащи цифрови елементи (предоставяни непрекъснато за срок до две години или при еднократно предоставяне на цифрово съдържание или услуги);
 • периодът от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени, съгласно договора за продажба на стока, съдържаща цифров елемент, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

Какви мерки се очаква да предприемат търговците за спазване на изискванията на новия закон?

За да ограничат риска от несъответствие на цифровото съдържание, цифровите услуги или стоките след влизане в сила на новия закон, търговците биха могли да:

 • Направят преглед за съответствие по отношение на описаните в индивидуалните договори за продажби характеристики на цифровото съдържание, цифровите услуги или стоките, предоставянето на принадлежности към тях, указанията относно инсталирането им и условията за актуализиране. Ако индивидуалните договори се сключват при общи условия, то на преглед за съответствие подлежат и общите условия.
 • Прегледат за съответствие информацията, която е оповестена публично от търговеца по отношение на характеристиките на цифровото съдържание, цифровите услуги или стоките (вкл. в реклама, уебсайт или в етикет).
 • Да направят проверка дали пробната версия или предварителният преглед, предоставяни на потребителя, съответстват на цифровото съдържание, цифровата услуга или стоката, която се продава.
 • Да прегледат дали предоставят на потребителите всички указания, които те могат разумно да очакват да получат при продажбата (вкл. относно инсталиране).

През 2022г. търговците могат да очакват още една съществена ревизия на правилата за защита на потребителите вследствие от транспонирането на Директива (ЕС) 2019/2161 (известна като „Омнибус Директива“). Промените в Закона за защита на потребителите за транспониране на Омнибус Директивата са внесени за обсъждане в Народното събрание в началото на декември 2021г.

За повече информация можете да се обърнете към:
адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@kdp-law.com
адв. Ива Георгиева, Старши правен консултант
iva.georgieva@kdp-law.com