До 31 януари КЗЛД събира статистическа информация относно подадени до работодателите сигнали за нарушения

До 31 януари КЗЛД събира статистическа информация относно подадени до работодателите сигнали за нарушения

В края на изминалата 2023 г. започна да се прилага за по-широк кръг работодатели Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“). Така от 17 декември 2023 г. всяко дружество, което наема 50 и повече работници и служители, вече има задължението да приема и разглежда сигнали за нарушения на българското законодателство или на правото на Европейския съюз. За по-големите работодатели, както и за дружествата, опериращи в определени сфери, задължението да прилагат изискванията на Закона възникна още на 4 май 2023 г.

Независимо от началния момент, в който са станали задължени лица по Закона, работодателите имат срок до 31 януари 2024 г. да подадат към Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) статистическа информация за изминалата 2023 г. Обобщени данни са длъжни да предоставят само работодателите, които реално са получили сигнали през предходната година. Ако в дружеството е бил изграден канал, но той не е бил използван от сигнализиращи лица, работодателят няма задължение да уведомява КЗЛД за липсата на сигнали. Поради изключително краткия срок на действие на Закона за по-малките предприятия през 2023 г., едва две седмици, повечето от тях очаквано няма да имат задължението да предоставят статистическа информация до 31 януари тази година.

Данните, които трябва да се предоставят на КЗЛД, включват броя на получените сигнали и техните уникални идентификационни номера, предмет на сигналите, броя извършени проверки и резултатите от тях. За облекчаване на дружествата, задължени по Закона, КЗЛД одобри образец, който да се използва за унифицирано подаване на статистическата информация.

Подаването на формуляра може да бъде направено по различни канали за комуникация с регулатора – посредством системата за сигурно електронно връчване, на хартиен носител лично или с писмо до КЗЛД, по факс, а също и на специално създаден имейл адрес.

Конкретно за получаването на статистическата информация КЗЛД реши да създаде и електронен отчетен модул, който обаче все още не е достъпен на сайта на Комисията (поради което се очаква и удължаване на срока за подаване на информация). Използването на модула не е задължително, но се предвижда да бъде единственият канал за подаване на статистическа информация от работодателите, при който във формуляра автоматично се генерират подадените през годината данни за сигнали от съответното дружество. Модулът съответно ще е особено полезен и с цел избягване на грешки при подаване на статистическата информация, тъй като веднъж подадени данни не подлежат на корекция, освен след отправено писмено мотивирано искане от дружеството до КЗЛД.

Настоящата статия има единствено информативен характер и не представлява правна консултация или съвет.

За повече информация можете да се обърнете към:
Милеслава Богданова, Старши адвокат
mileslava.bogdanova@kdp-law.com