Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

С решение от 22 ноември 2022 г. Европейският Парламент слага край на продължилата близо десет години процедура по приемането на Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, листвани на фондовата борса и за свързаните с това мерки (Директивата).

Окончателният текст e подписан от представителите на Европейския съвет и Парламента на 23 ноември. Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официалния вестник на Европейския съюз.

Макар известна в публичното пространство като Директива за Жените в Бордовете, Директивата има за цел да гарантира прилагането на принципа на равните възможности между жените и мъжете и да насърчи по-балансирана представителност на половете в управителните органи на листваните дружества в Европейския съюз. В този смисъл Директивата е еднакво приложима спрямо жените и мъжете.

По-важните правила на Директивата са накратко следните:

Директивата ще се прилага спрямо всички дружества, които имат седалище в държава – член на Европейския съюз и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар.

Директивата няма да се прилага за микро, малките и средните предприятия (МСП).

С новите правила, които следва да бъдат транспонирани в националните законодателства, Държавите членки следва да осигурят, че до 30 юни 2026 г. листваните дружества ще постигнат една от следните цели:

a) членовете от по-слабо представения пол заемат най-малко 40 % от директорските позиции без изпълнителни функции;

б) членовете от по-слабо представения пол заемат най-малко 33 % от всички директорски позиции, както със, така и без изпълнителни функции.

Листваните дружества, които не постигат тези цели, ще следва да адаптират процеса за подбор на кандидатите при назначаване или избор на членове в управителните органи. В Директивата се изтъква, че е важно всяко листвано дружество да разработи политики за равенство между половете, така че да се постигне по-балансирана представителност на половете на всички нива.

Процесът по подбор следва да се основава на ясни, неутрално формулирани и недвусмислени критерии, установени предварително. Тези критерии следва да бъдат прилагани по недискриминационен начин и по време на целия процес. Квалификацията и постиженията следва да са водещи (ключови), като  ако се избира между кандидати с еднаква квалификация, предимство следва да се даде на кандидата от по-слабо представения пол, освен ако, в изключителни случаи, причини с по-голяма правна тежест не наклонят везната в полза на кандидата от другия пол.

Накрая е важно да се отбележи и че правилата на Директивата следва да бъдат разглеждани и прилагани от листваните на борсата дружества и в светлината на новите европейски регулации относно отчитането на корпоративната устойчивост (the ESG Directive), които бяха окончателно одобрени с Решение на Съвета от 28 ноември 2022 г.

За повече информация можете да се обърнете към:
Ирина Станимирова, Асоцииран адвокат
irina.stanimirova@kdp-law.com