kdp law

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

На 10.10.2023 г., в брой 85 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение („ЗИД“) на Кодекса на труда („КТ“), в който се съдържат дълго чаканите изменения, касаещи премахването на хартиената трудова книжка. Още преди официалното си публикуване тези текстове предизвикаха широк обществен отзвук, доколкото всеобщото разбиране за трудовата книжка беше, че същата …

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка? Read More »

Корпоративни PPA

Корпоративни PPA

Какво е PPA? PPA (от англ. „power purchase agreement“) е споразумение за продажба на определено количество електрическа енергия, произведено от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Характерно за PPA е, че се сключва за сравнително дълъг период от време (между 10 и 20 години) при фиксирана цена или цена, свързана с пазарни фактори. Какво е предназначението на …

Корпоративни PPA Read More »

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

На 14.07.2023 г., в брой 60 на Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в ЗМИП, с които се транспонират някои изисквания съгласно Петата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и се въвеждат допълнителни мерки за подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията в ЗМИП …

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.? Read More »

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Европейският съюз устойчиво продължава към изпълнение на своята цел „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“. В тази връзка преди няколко месеца бе приета Директивата за жените в бордовете (припомнете си нашия материал по темата тук). В средата на месец май пък бе официално публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския …

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите Read More »

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

На 26 април 2023 г., след неколкократни отлагания, Европейската комисия („ЕК“ / „Комисията“) обяви вижданията си за реформа във фармацевтичното законодателство. Предложенията на Комисията се определят като най-мащабните промени в тази насока за последните 20 години. Комисията публикува проекти на нови регламент и директива, които да заменят действащото фармацевтично законодателство, като се стремят към постигане …

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз Read More »

Актуални промени при командироването на работници и служители

Актуални промени при командироването на работници и служители

В изминалите дни широка публичност добиха последните изменения в режима на командироването на работници и служители – както на територията на Република България, така и в чужбина. Основният акцент без съмнение се поставя върху финансовите параметри на промените. Минималният размер на дневните пари при командировка в страната се увеличи двойно до 20 лева, ако работникът …

Актуални промени при командироването на работници и служители Read More »

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са още една стъпка по-близо до осигуряването на свободен поток от данни помежду си. Развитието на отношенията им идва след като двете страни постигнаха основополагащо споразумение за нова Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни (наричана по-долу „Рамката“) през март тази година (можете да си припомните нашия преглед на въпроса тук). Какво …

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ Read More »

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

С решение от 22 ноември 2022 г. Европейският Парламент слага край на продължилата близо десет години процедура по приемането на Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, листвани на фондовата борса и за свързаните с това мерки (Директивата). Окончателният текст e подписан от представителите на Европейския съвет и Парламента на 23 …

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – бизнес асоциация, която насърчава прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на частния сектор. Вярваме, че заедно можем да допринесем за по-добра бизнес екосистема, основана на етика, иновативност и устойчив растеж!

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Благодарение на приетата процедура за кандидатстване и издаване на Стартъп визи България вече е една стъпка по-близо до превръщането си в притегателен център за предприемачи, които искат да стартират иновативен бизнес у нас. С въвеждането на Стартъп визата страната ни се нарежда до други европейски държави, в които подобни правни възможности съществуват отдавна. Стартъп визата …

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България Read More »

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

През 2022 г. въпросът за свободното движение на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е една от най-актуалните теми. Краят на март 2022 г. беше знаков момент, тъй като тогава ЕС и САЩ постигнаха принципно споразумение по т.нар. Трансатлантическа рамка за защита на личните данни (можете да си припомните нашата информация по въпроса …

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ Read More »

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

На 1 юни 2022 г. влезе в сила нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 (наричан по-долу „Регламентът„). Той замени Регламент 330/2010, който се прилагаше до 31 май 2022 г. Новият Регламент определя изменени правила за групово освобождаване на определени вертикални споразумения от забраните на член 101 от ДФЕС, насочени към защита на …

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022 Read More »