От 4 януари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 януари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 ануари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код. Целта е да се осигури защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН.

Информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg от 4 януари 2022 г.

Промяната ще засегне повече от 300 хил. души в България, като от тях няма да се изисква да подават документи или заявления.

Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).